Skip to content Skip to footer

Благоустрояване на ОДЗ „Юрий Гагарин“ в гр. Долна баня

Описание

Сградата е разположена в кв. 97, УПИ І — „Детски комбинат” по плана на гр. Долна баня, община Долна баня. Обектът е съставен от три самостоятелно функциониращи обема — секция А, секция Б и котелно. Предмет на настоящия проект са основно секция А и частично котелното, както и цялото дворно пространство на обекта. Съгласно геодезическото заснемане имотът е с площ 4023 кв.м.
С предвиденото изпълнение на проекта обект на настоящата обществена поръчка се дава изцяло ново решение за двора. Обособяват се 7 самостоятелни площадки за игра на открито, като всяка от тях е оборудвана със съоръжения за игра. Всяка площадка е покрита с ударопоглъщаща каучукова настилка и съоръжена освен за игра и с пейки, кошчета за смет и слънцезащитни съоръжения. Дворът е затворен и ще се наблюдава с видеоуредба. В дворното пространство е предвидена и една обща площадка за спортни игри и място за опитно поле за децата. Зелените площи, оставащи в дворното пространство, ще бъдат наново озеленени.

В предмета на поръчката са включени дейности по реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ „Юрий Гагарин“, както и на цялото дворно пространство на обекта. Техническия проект предвижда да бъдат извършени строително-монтажни работи по следните части:
— Част: Архитектура;
— Част; Паркоустройство;
— Част: Конструкции;
— Част: Електро;
— Част: ВиК;
— Част: ВиК — поливна система;
— Част: ОВК;
— Част: Видеонаблюдение;
— Част: Геодезическо заснемане — Вертикална планировка;
— Част: ПБЗ;
— Част: ПУСО;
— Част: ПБ;

Обща стойност на обществената поръчка (без ДДС): BGN 470,003.80 лв.

 

Нагоре