Skip to content Skip to footer

ВЕЦ Лопушна 1600 kWp

Описание

Съществуваща ВЕЦ на р. Дългиделска Огоста. Проекта включва цялостна рехабилитация на деривацията, състояща се от водохващане, деривационен канал, напорен басейн и напорен тръбопровод.

При реконструкцията на съществуващото водохващане е изграден и рибен проход с оразмерително водно количество 90л/сек, възстановяващо миграцията на ихтиофауната по реката.

Роля на ГЕС: Главен изпълнител

Нагоре