GES_Logo_White_RGB_Web_Small.png (1)

Финансиране

Помагаме на малкия и среден бизнес да реализира мечтите си

Лизингът като услуга

Лизингът е една от най-модерните техники за отдаване и притежаване на активи. Той е основен източник на дългосрочно финансиране, който задължава финансово дружеството, което получава актива за определено време.  Затова ние създадохме “Солар Лизинг”, за да помогнем на малкия и среден бизнес да реализира своите енергийни проекти с гъвкави условия.

Солар Лизинг извършва дейност като финансова институция, изразяваща се в отпускане на Лизинг и кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства по смисъла на чл.3, ал. 1, т.3 от Закона за кредитните институции, след съответно вписване в регистъра на финансовите институции по чл. За от Закона за кредитните институции, воден от Българската народна банка. Солар Лизинг е вписано в Регистъра на финансовите институции при Българска Народна Банка под рег. № BGR00432, вписано със Заповед № БНБ-97991/27.10.2020 г. на Подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“. Дружеството е администратор на лични данни и дейността му е в съответствие с действащото законодателство.