Енергийни проекти

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

СТРОИТЕЛСТВО

СГРАДНО СТРОИТЕЛСТВО

СТРОИТЕЛСТВО

ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО

Greentech Engineering Solutions (GES)

GES е строителна компания, създадена през 2010 г.
От самото й основаване дейността е съсредоточена към управление на проекти за изграждане на ВЕИ централи.
Компанията разширява дейността си в областта на инвестиционното проектиране и изграждане на обществени и жилищни сгради, както и инфраструктурни проекти.

1
години история
1
кв.м застроена площ
1
MW ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ

НАШИТЕ УСЛУГИ

ПРОУЧВАНИЯ

Прединвестиционни и предпроектни проучвания

БИЗНЕС

Бизнес планиране и финансови консултации

ПРОЕКТИРАНЕ

Изготвяне на идейни, технически и работни проекти с детайли

ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ

Избор на изпълнител и доставчици

ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

Изготвяне на бюджети, линейни и финансови графици за изпълнение

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ

Доставка на всички необходими материали, системи и съоръжения

ИНЖЕНЕРИНГ

Изграждане и пускане в експлоатация

ЕКСПОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА

Мониторинг и управление на действащи ВЕИ централи

ГАРАНЦИИ

Гаранционна и следгаранционна поддръжка на всички системи и съоръжения

НАПРАВЛЕНИЯ

Фотоволтаици

Проектиране, изграждане, експоатация и мониторинг на енергийни проекти

Изграждане на инфраструктурни обекти и сгради

ПАРТНЬОРИ

дълготрайни търговски отношения