За Компанията

GREENTECH ENGINEERING SOLUTION

Greentech Engineering Solutions (GES) е строителна компания, създадена през 2010 г., като от самото основаване на компанията дейността е съсредоточена към управление на проекти за изграждане на ВЕИ централи. Експертите на GES и покриват пълната гама от услуги, необходими за създаването и изграждането до ключ на ВЕИ проекти – от предварителното проучване и анализи, дизайн, доставка на всички необходими елементи, управление на строителството и технически надзор, включване към електрическата мрежа и цялостно управление на централите.
Компанията разгръща дейността си в сферата на инвестиционното проектиране и изграждане на обществени и жилищни сгради, както и инфраструктурни проекти.

Директор направление „Енергийни проекти”
Тодор Николов
Директор направление „Строителство”
Валентин Георгиев
Директор направление „Мониторинг и експлоатация”
Сашо Димитров
Директор направление „Икономика и финанси”
Румен Нанов

ВИЗИЯ

Политиката на “ГРИЙНТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ СОЛЮШЪНС” АД е насочена към постигане на високо качество на предлаганите услуги, чрез удовлетворяване на клиентските изискванията и към развитие на всички дейности, процеси и услуги, свързани с проектиране и изпълнение на проекти във всички основни направления на строителната индустрия – строителство и модернизация на сгради, реставрация и консервация на паметници на културата от местно значение, изграждане, рехабилитация и поддръжка на пътна инфраструктура, благоустройство на градската среда, изграждане на паркови пространства и зони за спорт и отдих, проектиране, изграждане, експлоатация, мониторинг и поддръжка на съоръжения, използващи възобновяеми енергийни източници.

НАШИТЕ УСЛУГИ

ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ, ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ,
УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА
 
С цялата палитра от услуги, които Грийнтех Инженеринг Солюшънс предлага, гарантира успешното изпълнение и безгрижно партньорство при изграждане и управление на вашия инвестиционен проект. Компанията предлага решения, които включват:
  • Прединвестиционни проучвания
  • Бизнес планиране и финансови консултации
  • Предпроектни проучвания
  • Проектиране
  • Избор на изпълнители и доставчици
  • Изготвяне на бюджети, линейни и финансови графици за изпълнение
  • Доставка на всички необходими материали, системи и съоръжения
  • Изграждане и пускане в експлоатация
  • Мониторинг и управление на действащи ВЕИ централи
  • Гаранционна и следгаранционна поддръжка на всички системи и съоръжения

СЕРТФИКАТИ

„Грийнтех Инженеринг Солюшънс” АД е вписана в Централния професионален регистър на строителя и притежава удостоверения от първа до пета група в строителството, включващо и строежи на недвижими културни ценности с категория „местно значение“.
В компанията e внедрена и се поддържа Интегрирана система за управление, която включва Система за управление на качеството (БДС EN ISO 9001:2015) и Система за управление на околната среда (БДС EN ISO 14001:2015).